Dokumenty do czynności notarialnych

UDZIELANIE INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH JEST BEZPŁATNE

Legenda:

 • Kolor szary – dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych, zwracane Stronom po dokonaniu czynności notarialnych,
 • Kolor czerwony – dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych, dołączane w oryginale do aktu notarialnego,
 • Kolor niebieski – dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych, dołączane w oryginale do wniosku wieczystoksięgowego.

Dane osobowe Stron czynności notarialnych: imiona i nazwiska, stan cywilny, imiona rodziców, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, numer pesel, w przypadku firm – numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP – kopia, skan dowodów osobistych/paszportów lub wypełniona tabela. Tabela do pobrania DOC / PDF.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF), również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
 • odpis zwykły księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, (pobierany przez Kancelarię w dniu dokonywania czynności),
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku

UWAGA! ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę (Sprzedającego, Darczyńcę), również w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie, odnośnie nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

W przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie.

 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • zaświadczenie o opłaceniu podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, bądź dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z decyzją ustalającą wysokość zobowiązania,
 • zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany, w przypadku nieruchomości zabudowanej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku podziału nieruchomości, który nie został ujawniony w księdze wieczystej, decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (wraz z informacją, że jest ostateczna), mapa zatwierdzająca podział nieruchomości (zaopatrzona w klauzulę „służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej”), wypisy z rejestru gruntów na wszystkie działki powstaje w wyniku podziału nieruchomości,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego,
 • umowa kredytowa w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF), również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
 • odpis zwykły księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, (pobierany przez Kancelarię w dniu dokonywania czynności),
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego / lokalu niemieszkalnego

UWAGA! ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę (Sprzedającego, Darczyńcę), również w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie, odnośnie nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

W przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie.

 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie od Administratora, Zarządcy, Wspólnoty, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie o opłaceniu podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, bądź dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z decyzją ustalającą wysokość zobowiązania,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego,
 • umowa kredytowa w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym.

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF), również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
 • odpis zwykły księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, (pobierany przez Kancelarię w dniu dokonywania czynności),
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego / lokalu niemieszkalnego

UWAGA! ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę (Sprzedającego, Darczyńcę), również w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie, odnośnie nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

W przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie.

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją czy spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych, na rzecz Spółdzielni,
 • w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego,
 • umowa kredytowa w przypadku nabywania nieruchomości na kredyt,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO:

 • dane osobowe mocodawcy (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • określenie zakres pełnomocnictwa,
 • jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć sprzedaży nieruchomości opis tej nieruchomości, w tym wskazanie numeru księgi wieczystej, o ile księga jest dla nieruchomości prowadzona, kopia lub skan podstawy nabycia nieruchomości.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku wraz z podstawą nabycia przedmiotowych nieruchomości,
 • dane osobowe spadkobierców (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF).

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (rozdzielność):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (zgodnie z załączoną tabelą DOC / PDF).