Zakres czynności notarialnych

UDZIELANIE INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH JEST BEZPŁATNE

Jako Notariusz dokonuję wszelkich czynności wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,
którym strony są obowiązane nadać formę notarialną, tak więc sporządzam:

Akty notarialne dokumentujące przeniesienie własności, w tym w szczególności:

 • umowy sprzedaży nieruchomości (m.in. lokali, działek budowlanych i zabudowanych, garaży),
  jak też spółdzielczych własnościowych praw do lokali (w tym miejsc postojowych)
 • darowizny,
 • zamiany,
 • umowy o dożywocie,

Dokonuję nadto:

Czynności z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności:

 • Umowy dokumentujące działy spadku i zniesienia współwłasności
 • testamenty
 • akty poświadczenia dziedziczenia (stwierdzenia praw do spadku)
 • protokoły otwarcia testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Czynności wynikające z kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności:

 • umowy spółek prawa handlowego
 • protokołowanie walnych zgromadzeń spółek
 • protokołowanie nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu (w tym wzory podpisu)
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Inne czynności:

W szczególności przyjmuję oświadczenia o:

 • ustanowieniu służebności (w tym służebności przesyłu), hipoteki,
 • fundacji,
 • poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 (w tym z tytułu zawarcia umowy dzierżawy i najmu okazjonalnego)

jak również sporządzam:

 • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność, rozszerzenie wspólności)
 • pełnomocnictwa

Protokołuję również zebrania wspólnot mieszkaniowych, przyjmuję na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.